Pouze pro profesionální uživatele

Použití

  • Registrace s přijatelnými omezeními v používání.
  • Roundup®Klasik PRO nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.
  • Použití v OP II. povrchových a podzemních vod. (Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5 l přípravku/ ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 7 l přípravku/ ha.).
  • Kapalnější forma umožňuje snazší vyprázdnění obsahu i při nízkých teplotách, bez zbytku na stěnách obalů.
  • Zlepšená bezpečnost při manipulaci, přípravě a aplikaci postřiku.

Specialista na obiloviny před sklizní

Přípravek můžete používat proti plevelům a v silně zaplevelených porostech 10 dní před sklizní obilovin. Při aplikaci herbicidního přípravku má mít zrno vlhkost maximálně 30 %. Klas už není zelený, ale žlutý a do zrna jde ještě udělat rýhu nehtem.

Indikátory správného termínu aplikace

1) Vyberte 20 zrn ze střední části klasu z různých částí pozemku a udělejte do nich nehtem vryp – zrno již nelze přeštípnout a zůstává na něm pouze vryp, zrno se nerozmělní a nepouští mléko.
2) Místo připojení vřeténka klasu ke stéblu má již hnědou barvu.

Aplikace na obilniny mimo množitelské porosty

Účel aplikace Roundup®Klasik PRO Poznámka
množství na 100–150 l vody
Eliminace zelených odnoží 2–2,5 l

Aplikujte 10–14 dní před sklizní.  Zrno pšenice dosahuje vlhkosti 30 % a méně.

Jednoleté plevele a usnadnění mechanické sklizně 2–2,5 l
Pýr, vytrvalé plevele 3 l

Poznámka: Aplikujte, jakmile zrno obilovin (pšenice, ječmene) dosáhne 30 % vlhkosti, minimálně 10 dní před sklizní, maximálně 200 l vody/ha.

Specialista na strinště

Roundup®Klasik PRO, to je čisté pole

Vypořádejte se s plevelem na strništi a podmítce. Tato aplikace je velmi vhodná pro plodiny, které se sejí brzy na jaře jako jarní ječmen, cukrová řepa, slunečnice, kde se nemůže dlouho čekat na obrůstání plevelů, ale seje se hned, jen co se dá vstoupit na pole. Po této aplikaci (na strniště) se v průběhu zimy uvolní živiny vázané v rhizomech a kořenech plevelů, což má příznivý vliv na růst plodin na jaře – čistý a rychlý start. Aplikace na strniště má význam i pro plodiny které se sejí později jako je kukuřice a sója. Často se stává, že jaro je studené a není dostatečné období pro obrůstání plevelů pro jarní aplikaci před setím. Roundup®Klasik PRO má nejvyšší dlouhodobou účinnost na kořenový systém v porovnání s jinými glyfosáty. Na strništi se již nezabýváme plodinou, ale nastavujeme dávku přípravku podle nejodolnějších plevelů a prahu jejich ekonomické škodlivosti.

Roundup®Klasik PRO přináší nejvíce výhod:

  • 100% přerušení zeleného mostu chorob a škůdců,
  • 100% úspora vláhy oproti kultivaci,
  • kultivace již za 1 týden po aplikaci na vytrvalé plevele,
  • 3× vyšší produktivita práce postřikovače oproti kultivaci.

Doporučené dávky Roundup®Klasik PRO na plevele.

Typ plevele Plevel Dávka v l/ha
Vytrvalé jednoděložné Pýr 3,0 
Vytrvalé dvojděložné Pcháč 4,0
Kostival lékařský 5,0
Svlačec rolní 5,0 
Plodiny poslední rok využití Vojtěška 4,0 – 5,0 
Jetel luční 3,5 – 4,0
Jednoleté plevele Jednoděložné a výdrol obilovin 1,5
dvojděložné 2,3

Používejte přípravky povoleným způsobem. Vždy se řiďte etiketou přípravku. Etiketu můžete stáhnout zde.